1 LO w Lesznie

Lewa kolumna

Artykuły

rekrutacja banner2016

 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Rodu Leszczyńskich W LESZNIE

ROK SZKOLNY 2018/2019

REGULAMIN I ZASADY PRZYJĘĆ DO KLAS  PIERWSZYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA !!! - klikając TUTAJ przejdziesz do strony 

Nabór 2018

https://nabor.pcss.pl/leszno/WYMAGANE DOKUMENTY  I TERMINY:

w dniach od 14 maja 2018r. do 30 maja 2018r.godz.15.00 – dostarczenie do sekretariatu szkoły :

·   podanie wypełnione w wersji elektronicznej, wydrukowane i podpisane,

·   życiorys,

·   3 fotografie (opisane: imię i nazwisko, adres),

·   dodatkowe dokumenty dotyczące:

  - rezygnacji rodzica z uczęszczania jego dziecka na lekcje religii/etyki

  - oświadczenia rodzica w sprawie uczęszczania na lekcje religii

  - deklaracji wyboru drugiego języka obcego

  - oświadczenia rodzica o samotnym wychowywaniu dziecka

 
 - oświadczenia o wielodzietności rodziny kandydata

  oraz poświadczenia okoliczności wymienionych w punkcie 10 niniejszego regulaminu.

·  od 15 czerwca do 19 czerwca 2018r. istnieje możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły i/lub zmiany kolejności wybranych szkół

· w dniach od 22 czerwca do 25 czerwca 2018r. dostarczenie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego - kserokopie potwierdzone przez dyrektora gimnazjum,

· 11 lipca 2018 godz.10.00 - ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów do szkoły,

· do 19 lipca 2018 do godz.12.00 - potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez osobiste dostarczenie oryginałów: świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

·  20 lipca 2018 godz.13.00 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych do szkoły

 


PROPONOWANE KIERUNKI  NAUCZANIA

   PROFILE   KLAS:

·   A - matematyczno - fizyczny (politechniczny) j.angielski, drugi język do wyboru: j.niemiecki, j.hiszpański, j.rosyjski,

/przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka

przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, ekonomia w praktyce, j.angielski

w naukach technicznych/

przedmioty punktowane : język polski, matematyka, fizyka, język obcy

Klasa patronacka. Patronat Wydział Fizyki UAM w Poznaniu·  B - matematyczno-językowy (ekonomiczny)rozszerzony język angielski,

drugi język do wyboru : j.niemiecki, j.hiszpański, j.rosyjski

/przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski

przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, ekonomia w praktyce/

przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, język obcy

Klasa patronacka. Patronat Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie·   C - lingwistyczna - rozszerzony język angielski i rozszerzony język hiszpański   lub

rozszerzony język niemiecki                                  

/przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, język hiszpański lub j.niemiecki

przedmioty uzupełniające : przyroda, historia i społeczeństwo,

przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, historia

Klasa patronacka. Patronat Instytut Filologii Polskiej w Poznaniu·   D - klasyczno-prawna – rozszerzony język angielski, j.łaciński i kultura antyczna

drugi język do wyboru : j.niemiecki, j.hiszpański, j.rosyjski

/przedmioty rozszerzone: historia, j.łaciński i kultura antyczna, j. angielski

przedmioty uzupełniające: edukacja prawna, przyroda, język grecki/

przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia, język obcy

Klasa patronacka. Patronat Instytutu Filologii Klasycznej UAM w Poznaniu i Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

 

·  E - biologiczno-chemiczny (medyczny) j.angielski,                        

drugi język do wyboru: j.niemiecki, j.hiszpański, j.rosyjski,

/przedmioty rozszerzone: biologia, chemia,

przedmioty uzupełniające : historia i społeczeństwo, fizyka w naukach medycznych,

język łaciński w naukach przyrodniczych/

przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, chemia

Klasa patronacka. Patronat Wydział Biologii i Wydział Chemii UAM w Poznaniu

              

·   F - biologiczno-chemiczny – rozszerzony j.angielski,

drugi język do wyboru – j.niemiecki, j.hiszpański, j.rosyjski,

/przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, j.angielski

przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, fizyka w naukach medycznych

język łaciński w naukach przyrodniczych, ekologia krajobrazu.

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, chemia

Klasa patronacka. Patronat Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

·   G - matematyczno-przyrodnicza język angielski rozszerzony,

drugi język do wyboru: j.niemiecki, j.hiszpański, j.rosyjski

/przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia lub biologia, j.angielski

przedmioty uzupełniające: ekologia krajobrazu, historia i społeczeństwo

przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, geografia

Klasa patronacka. Patronat Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

UWAGA !

Dotyczy wszystkich klas pierwszych

W procesie rekrutacji język polski i matematyka są przedmiotami punktowanymi dla wszystkich profili.
 

Wszystkie języki obce nauczane są w grupach międzyoddziałowych, zróżnicowanych ze względu na poziom kompetencji językowych.
 

Wszystkim chętnym uczniom klas pierwszych szkoła proponuje realizację programu DSD – nauczanie języka niemieckiego kończące się zdobyciem certyfikatu językowego DSD B2/C1.

          


POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE


1.  Każdy gimnazjalista ma prawo złożyć dokumenty do trzech różnych szkół ponadgimnazjalnych (pod pojęciem „szkoła ponadgimnazjalna” należy rozumieć szkołę samodzielną lub każdą szkołę wchodzącą w skład zespołu szkół).

2.  Uczeń zainteresowany przyjęciem do więcej niż jednego oddziału w wybranej szkole,
wskazuje we wniosku kolejno interesujące go oddziały.

Uczeń, wybierając oddział, uwzględnia języki obce, które będą w nim nauczane.

3. W procedurze rekrutacyjnej bierze się pod uwagę sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów i innych osiągnięć kandydatów odnotowanych na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017

4. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. ustala się następujący sposób przeliczania wyników egzaminu gimnazjalnego na punkty.

 Wynik przedstawiony w procentach z:

- języka polskiego

- historii i wiedzy o społeczeństwie

- matematyki

- przedmiotów przyrodniczych

- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2

5.Przeliczanie na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie

   ukończenia gimnazjum za oceny wyrażone w stopniu:

   - celujący – przyznaje się 18pkt.

   - bardzo dobry – przyznaje się 17 pkt.

   - dobry – przyznaje się 14 pkt.

   - dostateczny – przyznaje się 8 pkt.

   - dopuszczający – przyznaje się 2 pkt.Lp.

Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty

Punktacja

Łącznie

1)

liczbowo ocena z języka polskiego i matematyki

max 18 punktów

max 100 punktów

2)

liczbowo określona ocena z pierwszego przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną

(z wyłączeniem języka polskiego i matematyki)

max 18 punktów

3)

liczbowo określona ocena z drugiego przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną
(z wyłączeniem języka polskiego i matematyki)


max 18 punktów

4)

świadectwo z wyróżnieniem

7 punktów

5)

Osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych o których mowa w

§ 6.ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017r.

(Dz.U. z 2017, poz.586) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły gimnazjalnej

max 18 punktów

6)    

 

aktywność kandydata na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu

3 punkty

7)

 

 

egzamin gimnazjalny:

- język polski

- historia i wiedza o społeczeństwie

- matematyka

- przedmioty przyrodnicze

- język obcy nowożytny – poziom podstawowy
 

max 20 punktów

max 20 punktów

max 20 punktów

max 20 punktów

max 20 punktów

 

max 100 punktów

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PRZEZ KANDYDATA

200 

6.    Niezależnie od wyżej określonych zasad, w pierwszej kolejności do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej przyjmowani są:

a)  laureaci ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych

b)  laureaci olimpiad dla gimnazjalistów:

-        Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów,

-        Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów,

-        Olimpiady Informatycznej dla Gimnazjalistów;

c)  laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych Kuratorów Oświaty    


Warunkiem przyjęcia jest złożenie oryginałów lub poświadczonych kopii dokumentów  potwierdzających zdobycie tytułu laureata.

Przywołane olimpiady i konkursy winny być organizowane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.).

7.    Szkolna komisja rekrutacyjna, 11 lipca 2018r., podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz podaje najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia.

8.    Szkolna komisja rekrutacyjna, 20 lipca 2018r., podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i listę kandydatów nieprzyjętych do szkoły, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz podaje najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia; ewentualnie podaje informację o liczbie wolnych miejsc.

9.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

10.    W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, w następnym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę poniższe kryteria:

a)     wielodzietność rodziny kandydata,

b)     niepełnosprawność kandydata,

c)     niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d)     niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

e)     niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f)      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

g)     objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria, o których mowa w pkt. 10, mają jednakową wartość.

11. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zażądać dokumentów, potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach o których mowa w pkt.10, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta , burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.

 


                                   GWARANTUJEMY REALIZACJĘ PODSTAW PROGRAMOWYCH

                                    DAJĄCYCH PODŁOŻE DOBREGO PRZYGOTOWANIA

                                                     DO   EGZAMINU   MATURALNEGO

 

 

                                                                                                                 Przewodniczący

Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej

 

                                                                         I Liceum Ogólnokształcącego im. Rodu Leszczyńskich

 

     mgr Roman Martynów

 

 

 
 
Na skróty:
 
 
 
 
 

 

 

Czytany 9834 razy