1 LO w Lesznie

Lewa kolumna

Artykuły

Wizja i misja szkoły

1. Wizja szkoły:
 •  I Liceum Ogólnokształcące to szkoła kultywująca tradycje, jednocześnie nowoczesna, dobrze wyposażona placówka edukacyjna,
 • wiedza i umiejętności nabyte w I LO pozwolą naszym absolwentom podjąć naukę na wybranych przez nich wyższych uczelniach i odnalezienie swojego miejsca na rynku pracy,
 • absolwent I LO to człowiek kierujący się w życiu zasadami moralnymi, o wysokiej kulturze osobistej, szanujący poglądy innych ludzi oraz otwarty na ich potrzeby.

2. Misja szkoły:
 • wyposażamy swoich uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia oraz pracy zawodowej,
 • kreujemy postawy twórcze i proaktywne, niezbędne do życia w społeczeństwie podlegającym ciągłym zmianom,
 • Dbamy o rozwój podstawowych kompetencji w procesie uczenia się przez całe życie czyli:
                            - porozumiewania się w języku ojczystym i językach obcych,

                            - kompetencji matematycznych i informatycznych,

                            - umiejętność uczenia się i samorealizacji,

                            - kompetencji społecznych i obywatelskich,

                            - przedsiębiorczości i inicjatywy,
 • kształtujemy świadomość kulturalną, historyczną, wiedzy obywatelskiej oraz patriotyczną, z uwzględnieniem najbliższego regionu - „małej ojczyzny”,
 • przyzwyczajamy uczniów do samodzielności w działaniu, brania odpowiedzialności za własny rozwój i postępy w uczeniu się,
 • oferujemy naszym uczniom możliwość zrealizowania planów życiowych, aspiracji oraz rozwijania zainteresowań,
 • pomagamy uczniom w podejmowaniu decyzji dotyczących dalszego kształcenia się i rozwoju,
 • stwarzamy uczniom i nauczycielom warunki do synergicznej współpracy,
 • zapewniamy swoim wychowankom poczucie bezpieczeństwa,
 • pomagamy pokonywać napotykane trudności,
 • proponujemy ciekawą ofertę edukacyjną stwarzającą każdemu uczniowi warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości (koła zainteresowań, zajęcia dla uczniów zdolnych, zajęcia dla uczniów z trudnościami),
 • dostrzegamy potrzeby każdego ucznia, zapewniamy równość szans oraz sprawiedliwe, uwzględniające indywidualne możliwości, traktowanie,
 • wychowujemy w duchu tolerancji i docenianiu różnorodności,
 • propagujemy ideę wolontariatu,
 • promujemy zdrowy styl życia, aktywność fizyczną, świadomość ekologiczną,
 • aktywnie współpracujemy z rodzicami,
 • współpracujemy ze środowiskiem lokalnym,
 • dbamy o wizerunek szkoły i promujemy ją w środowisku lokalnym,
 • nauczyciele stosują nowoczesne i efektywne metody nauczania, prowadzą działania innowacyjne sprzyjające rozwojowi uczniów i realizacji ich planów,
 • kadra szkoły to zespół osób nastawionych na doskonalenie własnych kwalifikacji i kompetencji,
 • dążymy do wykształcenia międzykulturowych kompetencji u nauczycieli, aby umieli pełnić role mediatora, doradcy, partnera i menadżera zasobów ludzkich.


 
3. Sylwetka absolwenta.

Dążeniem szkoły jest, aby uczeń kończący szkołę posiadał następujące cechy :

 • kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności,
 • zna swoje mocne strony i umiejętności, potrafi przezwyciężyć słabe strony,
 • szanuje siebie innych,
 • odpowiedzialny,
 • tolerancyjny,
 • ambitny,
 •  kreatywny,
 • odważny,
 • samodzielny,
 • kulturalny,
 • chętny do niesienia pomocy,
 • odporny na niepowodzenia,
 • prawidłowo funkcjonuje w zespole.

 

 

 

 

 

 

Czytany 8173 razy