1 LO w Lesznie

Lewa kolumna

Artykuły

Kolejna edycja „Cudze chwalicie, swego nie znacie ….”

cudze2019

 

Regulamin konkursu regionalnego

dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

z cyklu

„Cudze chwalicie, swego nie znacie ….”

pod hasłem

Piękna nasza Polska cała …, a szczególnie ta najbliższa.”

 

1.   Organizatorem konkursu jest Muzeum Okręgowe w Lesznie oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Rodu Leszczyńskich w Lesznie.

2.   Konkurs jest wyłączną inicjatywą organizatorów i nie ma rangi konkursów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. poz. 1580).

3.   Cele konkursu:

1)  pogłębianie i poszerzanie wiedzy o historii miejsc i miejscowości, często niewielkich, które mają ciekawe dzieje, a mieszkające w nich osoby lub społeczności są warte zauważenia;

2)  umacnianie więzi emocjonalnej z „małą ojczyzną”,

3)  wyrabianie przekonania o powinności gruntownego poznania dziedzictwa kulturowego nie tylko Polski, ale i własnej okolicy.

4. Mieszkamy w różnych miejscowościach: miastach, miasteczkach, wsiach. Każde z tych miejsc jest  skarbnicą najróżniejszych walorów: historycznych, kulturowych. Mijając je codziennie często nie zauważamy ich piękna oraz wartości jakie ze sobą niosą.  Dlatego głównym zadaniem uczniów startujących w konkursie będzie próba stworzenia takiej opowieści o swojej miejscowości, by jej historia, budowle, przyroda zafascynowały czytelników. Przedmiotem pracy konkursowej może być tylko jeden z aspektów kulturowych danej miejscowości np. historyczna budowla czy dzielnica. Prace prezentujące zagadnienia powszechnie znane, które będą streszczeniem popularnych publikacji naukowych, będą dyskwalifikowane jako niesamodzielne.

5.   Organizacja i przebieg konkursu:

1)      uczniowie startujący w konkursie wykonują pracę w jednej z trzech podanych poniżej kategorii:

A.             napisanie pracy (wydruk komputerowy) – opisu walorów kulturowych konkretnej miejscowości czy miejsca. Do pracy należy dołączyć bibliografię oraz dokumentację fotograficzną; jako bibliografię rozumiemy zarówno książki i artykuły w prasie, jak i kroniki gminy, szkoły, czy opowieść konkretnej osoby; przez dokumentację fotograficzną rozumie się fotografie wraz z ich opisami (m.in. co przedstawia fotografia, gdzie i kiedy została zrobiona); praca pisemna może mieć formę opisu lub, reportażu;

B.             sporządzenie prezentacji multimedialnej na temat walorów kulturowych konkretnej miejscowości czy miejsca; prezentacje należy sporządzić w programie MS Power Point i przedstawić jako pokaz programu PowerPoint; ocenie będzie podlegać nie tylko strona artystyczno-techniczna, ale także merytoryczna; dlatego też wymagany jest obszerny komentarz do każdego slajdu; do prezentacji dołączony powinien zostać scenariusz oraz bibliografia w formie wydruku;

C.             sporządzenie reportażu, filmu dokumentalnego (plik Windows Media Video, rozmiar 720 x 576 pikseli (PAL), proporcja 4:3, 25 klatek/s, szybkość transmisji danych 2,1 Mb/s) będącego próbą omówienia walorów kulturowych miejscowości czy miejsca. Reportażowi musi towarzyszyć nagrany  komentarz słowny oraz wydrukowany scenariusz i bibliografia;

2)      Ocenie podlegają: samodzielność i inwencja w realizowaniu zadania, staranność opracowania i kompozycji, dobór źródeł i ich różnorodność, umiejętność wyciągania własnych wniosków;

3)      dyskwalifikacji podlegają prace polegające na przepisaniu obszernych fragmentów publikacji innych autorów;

4)      prace należy złożyć do 8.03.2019 roku w bibliotece I Liceum Ogólnokształcącego im. Rodu Leszczyńskich w Lesznie, ul. Kurpińskiego 1 u pani Doroty Pietrowicz lub w Muzeum Okręgowym w Lesznie u pani Małgorzaty Gniazdowskiej;

5)      w kategorii „A” autorem pracy może być tylko jedna osoba, w kategorii „B” i „C” istnieje możliwość realizacji przez jedną osobę lub też zespół złożony maksymalnie z trzech osób, które mogą pracować metodą projektu edukacyjnego;

6)      do pracy musi zostać dołączone oświadczenie następującej treści: „Wyrażam zgodę na wykorzystanie udzielonych informacji i materiałów fotograficznych do badań naukowych prowadzonych przez Muzeum Okręgowe w Lesznie, prezentację w/w na wystawie związanej z podsumowaniem konkursu a także publikowanie w wydawnictwach Muzeum Okręgowego w Lesznie. Oświadczam, że prawa autorskie dotyczące w/w materiałów przenoszę na Muzeum Okręgowe w Lesznie”; oświadczenie musi zostać podpisane przez ucznia, jego prawnego opiekuna (rodzica) a także opatrzone datą dzienną;

7)      jury konkursu zapozna się ze zgromadzonymi pracami, oceni je i wyda werdykt najpóźniej do końca kwietnia 2018 roku;

8)      najciekawsze, wybrane prace, jako cenny materiał dokumentacyjny, po zakończeniu konkursu przechodzą na własność Muzeum Okręgowego w Lesznie; wykorzystane zostaną do dalszych badań;

9)      prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych: osobna dla klas VII i VIII szkół podstawowych oraz 3 kl. gimnazjum i osobna dla szkół średnich oraz trzech kategoriach formalnych: osobna dla prac drukowanych,  osobna dla prac multimedialnych, osobna dla reportaży (filmów dokumentalnych);

10)      autorom trzech najlepszych prac w każdej kategorii zostaną przyznane nagrody rzeczowe;

11)      organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród;

12)      werdykt jury jest ostateczny;

13)      złożenie pracy, podpisanie oświadczenia jest równoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu;

14)      wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Muzeum Okręgowym w Lesznie u pani Małgorzaty Gniazdowskiej - nr telefonu 65 529 61 40, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub w bibliotece I Liceum Ogólnokształcącego u pani Doroty Pietrowicz – nr telefonu 65 529 94 25, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;


Zagadnienia pomocne przy sporządzaniu pracy:

Opisując walory kulturowe miejscowości czy miejsca warto zwrócić uwagę na:

-  historię

   o   ważne wydarzenia

   o   postaci

   o   dzieje grup społecznych ( np. emigranci, rzemieślnicy, członkowie wspólnot wyznaniowych)

-  legendy i baśnie związane z konkretną miejscowością

-  budowle i ich dzieje oraz walory artystyczne

   o   kościoły, klasztor

   o   zamki, dwory, pałace

   o   zabudowania gospodarcze: folwarki, młyny, fabryki itp.

   o   Chałupy wiejskie

   o   Karczmy, gospody itp.

-  ruiny, uroczyska

-  tradycje i obrzędy ludowe, charakterystyczne dla danej miejscowości związane z obchodami świąt religijnych.
 

Regulamin do pobrania TUTAJ (plik PDF)
 
Czytany 182 razy