1 LO w Lesznie

Lewa kolumna

Artykuły

„Transplantacja – jesteśmy na TAK” - 14 kwietnia

plakat TR2

 

Organizatorzy serdecznie zapraszają mieszkańców gminy oraz wszystkich chętnych do wzięcia udziału w imprezie rekreacyjno - sportowej pod hasłem
„Transplantacja – jesteśmy na TAK”

REGULAMIN imprezy rekreacyjno-sportowej „Transplantacja – jesteśmy na TAK”
I. Cel imprezy:
• promowanie przeszczepiania narządów, informowanie o korzyściach, które niesie za sobą ta forma leczenia;
• popularyzacja aktywnych form rekreacji i wypoczynku;
• integracja środowiska dla rozwoju kultury fizycznej;
• propagowanie zdrowego stylu życia.

II. Organizatorzy i współorganizatorzy:
• I Liceum Ogólnokształcące im. Rodu Leszczyńskich w Lesznie
• Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna
• Dyrektor Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

III. Biuro zawodów:
Odbiór numerów startowych w dniu imprezy /niedziela/ 14 kwietnia 2019 r., w godz. 8.30-9.45 w biurze zawodów mieszczącym się w drewnianym domku przy zalewie w Rydzynie.

IV. Termin i miejsce:
14 kwietnia 2019 r., godzina 10:00, START i META przy drewnianym domku przy zalewie.

V. Dystans:
Bieg odbędzie się na dystansie 6,7 km, jazda na rolkach na dystansie ok. 7,5 km, natomiast marsz z kijkami (nordic walking) na dystansie ok. 5 km.

VI. Trasa:
Trasa biegu w 70% przebiega drogami o nawierzchni z kostki betonowej oraz
w 30% drogami o nawierzchni gruntowej.
Trasa dla rolkarzy i maszerujących z kijkami w 100% przebiegać będzie po drodze
o nawierzchni z kostki betonowej.
Bieg zostanie przeprowadzony przy zamkniętym ruchu drogowym. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania poleceń służb porządkowych w zakresie bezpieczeństwa i w sprawach organizacyjnych.

VII. Zgłoszenia uczestników:
• Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.maratonleszno.pl do godz. 21:00 dnia 12 kwietnia 2019 r. Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe w biurze zawodów, w dniu 14 kwietnia 2019 r.
• Podczas odbioru numerów zawodnicy są zobowiązani posiadać dokument ze zdjęciem, celem weryfikacji danych osobowych i złożenia podpisu.
• Limit zgłoszeń wynosi 400 osób.

VIII. Zasady i warunki uczestnictwa:
• Do startów dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 18. rok życia oraz podpiszą oświadczenie o stanie zdrowia i starcie na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie startują wyłącznie za pisemną zgodą rodziców.
• Brak opłat startowych.
• Wszyscy rolkarze są zobowiązani do startu w kasku ochronnym. Wskazane są również ochraniacze na kolana i łokcie.
• Wykonywany ręczny pomiar czasu będzie miał charakter wyłącznie informacyjny.
Zainteresowane osoby będą mogły poznać swoje wyniki na stronie internetowej Organizatora imprezy rekreacyjno – sportowej.
Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przemieszczanie się po zatwierdzonych trasach.
• Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku
w materiałach marketingowych, informacyjnych i promocyjnych.
• Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
• Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
• Zabrania się przekazywania swojego numeru startowego innej osobie.
• Organizator nie zapewnia sprzętu oraz niezbędnego wyposażenia ochronnego zawodników (kasków, ochraniaczy), jak również serwisu technicznego.

IX. Klasyfikacja
Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w każdej z dyscyplin, miejsca od I do III, bez podziału na kategorie wiekowe.
Uczestnicy otrzymają upominki.

X. Program zawodów:
14 kwietnia 2019 r. (niedziela)
08:30 - 09:45 - rejestracja zawodników,
10:00 Uroczyste otwarcie imprezy sportowo – rekreacyjnej „Transplantacja – jesteśmy na TAK”,
10:15 - start biegu i marszu Nordic Walking,
10:32 – start wyścigu na rolkach,
około godz. 12:00 – planowane zakończenie imprezy.

XI. Komisja sędziowska
• Nadzór nad zawodami i ustalanie kolejnych miejsc prowadzi Komisja Sędziowska.
• W sprawach spornych interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

XII. Świadczenia:
• Trasę zabezpieczać będzie Ochotnicza Straż Pożarna.
• Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną.
• W okolicach drewnianego domku ustawiony będzie jeden punkt nawadniający.

XIII. Sprawy organizacyjne:
• Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
• Każdego zawodnika obowiązuje strój sportowy odpowiedni dla dyscypliny,
w której startuje.
• Organizator zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
• Uczestników obowiązuje niniejszy regulamin. Podpisanie oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

XIV. Postanowienia końcowe:
• sklasyfikowani zostaną wszyscy uczestnicy biegu i marszu, którzy ukończą jedną
z konkurencji;
• organizatorzy pokrywają wyłącznie koszt organizacji zawodów;
• uczestnicy imprezy biorą w niej udział na własne ryzyko i odpowiedzialność,
w związku z czym wskazane jest zawarcie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na własny koszt;
• osoby niepełnoletnie biorą udział w zawodach po dostarczeniu podpisanej deklaracji przez rodzica lub opiekuna prawnego;
• organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione;
• komunikat końcowy będzie dostępny w Internecie na stronachwww.rok.rydzyna.pl oraz https://www.facebook.com/kampaniaILO/

 

Czytany 119 razy